Trzydniowe nabożeństwo do Najświętszego Oblicza Przemienienia Pańskiego

Dzień pierwszy

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu.

O Jezu, w Przemienieniu Twoim

Bądź nam pomocą i zbawieniem naszym.

Módlmy się:

O Jezu w obrazie pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego, oto ja, korząc się przed Boskim Obliczem Twoim, polecam Ci sprawy moje, a Ty wysłuchaj mnie, pociesz i poratuj, bym Cię mógł chwalić i wielbić za dobroć Twoją i zmiłowanie Twoje, i dziękować Ci całym sercem za wyświadczoną mi łaskę i dobrodziejstwo Twoje. Amen.

Rozważanie:

Zbawiciel nasz najdroższy przed wielkim cudem Przemienienia swego na Górze Tabor wybiera spośród Apostołów trzech najbliższych sobie: Piotra, Jakuba i Jana i udaje się na górę wysoką, odciągając ich niejako od rzeczy niskich i doczesnych, a pociągając za sobą do owych wyższych, górnych i niebieskich. Tak i nam trzeba, prosząc o rzeczy doczesne, potrzebne do życia, wznosić serca do tego wyższego i ważniejszego, tj. do tego, co potrzebne zwłaszcza dla dusz naszych, według słów Jezusowych: Szukajcie naprzód Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a reszta będzie wam przydana. Dlatego w każdej prośbie naszej mają się zawierać owe słowa pacierza: Bądź wola Twoja, ażeby na tym, o co prosimy, nie ucierpiało dobro duszy. Istotnie wolno nam prosić o rzeczy potrzebne do życia, ale trzeba pozostawić Bogu, czy nam da je w takiej postaci, o jaką prosimy, gdyż On jako Ojciec nasz lepiej wie, czy to będzie z pożytkiem i prawdziwym dobrem dla nas. Taka prośba to najlepsze przygotowanie do otrzymania łaski i przemiany tego, co nas trapi, może właśnie z dopuszczenia Bożego, dla dobra duszy naszej, a następnie i doczesnego naszego życia.

O Jezu w Przemienieniu Twoim Bądź nam zbawieniem i pomocą naszą.

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu.

Litania do Przemienienia Pańskiego.

 

Dzień drugi

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu.

O Jezu, w Przemienieniu Twoim

Bądź nam pomocą i zbawieniem naszym.

Módlmy się:

O Jezu w obrazie pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego, oto ja, korząc się przed Boskim Obliczem Twoim, polecam Ci sprawy moje, a Ty wysłuchaj mnie, pociesz i poratuj, bym Cię mógł chwalić i wielbić za dobroć Twoją i zmiłowanie Twoje, i dziękować Ci całym sercem za wyświadczoną mi łaskę i dobrodziejstwo Twoje. Amen.

Rozważanie:

Oto w oczach Apostołów Pan Jezus cudownie przemienia się tak, iż Oblicze Jego rozjaśnia się jak słońce, a szaty stają się białe jak Śnieg. Po prawej i lewej stronie ukazują się dwaj najwięksi Prorocy, Mojżesz i Eliasz, a z nieba daje się słyszeć głos: To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie!

Jakże niezwykłe i cudowne to wszystko! Oto w jakim usposobieniu mamy i my stawać z prośbami naszymi przed wizerunkiem Przemienienia Pańskiego. Mamy być podobnie miłymi synami czy dziećmi Boga – zaświadczy o tym zachowanie praw Boga, danych Mojżeszowi i świętość życia na wzór Jezusowego. Bez tego nie można liczyć na względy i wysłuchanie u Boga, chyba naprzód na łaskę osobistego nawrócenia i poprawy. Miłymi zaś Bogu stajemy się przez przemienienie się nasze z dzieci czysto ludzkich w dzieci Boże, co ma miejsce w Sakramencie Chrztu czy Pokuty, a najbardziej, gdy łączymy się z samym Jezusem w Komunii świętej. Wtenczas ma upodobanie w nas On sam, jak to powiedział przed męką swoją: Ja Jestem w Ojcu moim, a wy we Mnie i Ja w was (J 14,20). A jeśli On, Bóg, jest w nas, czy może tak cudownie przemieniony dla nas, nas — przemienionych Jego łaską w Niego – nie wysłuchać? Wysłucha na pewno, da to, co będzie uważał za dobre dla nas, ale przede wszystkim dla duszy naszej, naszego uświęcenia i zbawienia. Błagajmy więc w tym duchu Boskiego naszego Zbawcę w Jego Przemienieniu, aby spełniło się to, co przyrzekł: Do tej pory o nic nie prosiliście w imię moje: Proście, a otrzymacie, aby radość wasza była pełna (J 16,24).

O Jezu nasz, spraw, aby po wysłuchaniu prośby naszej i nasza radość była pełna.

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu. Litania do Przemienienia Pańskiego.

 

Dzień trzeci

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu.

O Jezu, w Przemienieniu Twoim

Bądź nam pomocą i zbawieniem naszym.

Rozważanie:

Apostołowie na widok cudownego Przemienienia Pańskiego wpadają w zachwyt. Św. Piotr woła, że już im tak dobrze, iż pragną tylko, by w tym stanie szczęścia i radości mogli pozostać na zawsze. (Panie, dobrze, że tu jesteśmy). Ale z drugiej strony opada ich lęk wobec tego niezwykłego zjawiska, wielkości majestatu i wszechmocy Jezusowej. Uradowani, ale i przejęci lękiem, padają na twarze i boją się bardzo. Gdy widzenie się kończy, Pan Jezus dotyka ich i uspokaja, ale przekazuje im na razie nie opowiadać o tym nikomu. Bezpośrednio zaś potem, po zejściu z góry, wysłuchuje prośby jednego ojca i uzdrawia cudownie jego chorego syna.

Tak owocem Przemienienia Pańskiego i naszego ku niemu nabożeństwu są owe pociechy Boże, złączone z bojaźnią Bożą, z których ma wypływać milcząca pokora, by zbliżył się cud zmiłowania Bożego przez wysłuchanie prośby zanoszonej nawet w sprawach i potrzebach doczesnych. I my, przemienieni łaską Bożą w dzieci Boże, możemy cieszyć się owym zadowoleniem wewnętrznym i duchowym szczęściem, ale nie wolno nam zapominać, że to sprawia w nas Bóg, a my, jako że z siebie nic nie potrafiliśmy, nie możemy sobie niczego przypisywać, ale w bojaźni Bożej i najgłębszej pokorze oczekiwać zmiłowania Bożego, aż przyjdzie. A przyjdzie, choćby cudownie, a my, kiedy będzie trzeba, będziemy opowiadać cuda Boże, które uczynił w nas, czy dla nas, Przemieniony Jezus. Tylko trzeba wierzyć, ufać i prosić, zwłaszcza za przyczyną Najświętszej Matki Jezusowej i naszej, a trwając w przemienieniu duchowym do końca, doczekamy się i przemienienia naszych potrzeb doczesnych i wiecznego przemienienia w niebie.

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu.

 

Koronka za zmarłych

Wierzę w Boga…

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo…

Chwała Ojcu…

 

(Na dużych paciorkach różańca)

Boże Miłości i Miłosierdzia, ofiarowuję Ci za zmarłych Mękę, Śmierć, Zmartwychwstanie Syna Twojego, łącząc modlitwę i ofiarę mojego życia.

 

(Na małych paciorkach różańca)

Miłosierna Miłości Boga mojego, przyjmij zmarłych do królestwa Swego.

 

(Po każdym dziesiątku)

Przez serce Maryi, Pośredniczki Łask, błagamy o miłosierdzie Twoje.

 

Modlitwa na zakończenie:

Boże, Ty nam nakazałeś miłować ludzi jak braci i siostry, także tych, których śmierć zabrała z tej ziemi. Wszyscy bowiem żyjemy w Tobie, wszyscy zjednoczymy się z Tobą w jednej wierze i miłości. Dopomóż nam, miłosierny Boże, zawsze dążyć ku temu zjednoczeniu, z miłością pomagając naszym żyjącym braciom i siostrom radą i dobrym przykładem, a zmarłym modlitwą i zasługami płynącymi z naszych dobrych uczynków. Racz przyjąć tę modlitwę, a przez nieskończone Miłosierdzie twoje, przez Mękę i Śmierć Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Zbawiciela i Odkupiciela, zmiłuj się nad duszami zatrzymanymi w czyśćcu, które musza odpokutować za swoje grzechy, zanim wejdą do Twojej chwały. Ześlij im Ducha Twego, Pocieszyciela, aby je oświecił światłem i Twoją łaską oraz umacniał w nadziei Twego Miłosierdzia. Racz je wprowadzić do Królestwa Twojej chwały za przyczyną Najświętszej Maryi Panny i wszystkich Twoich świętych, jak również przez modlitwy Twego Świętego Kościoła i nas wszystkich, niegodnych sług Twoich, którzy błagamy dla nich o Twe zmiłowanie. Przez Chrystusa , Pana naszego. Amen.

Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju. Amen.

 

Modlitwy podczas Triduum

1. Uwielbienie:

Bądź uwielbiony , Panie Jezu Chryste, bądź uwielbiony (powtarza się)

Bądź uwielbiony Synu Boga żywego, Bądź uwielbiony Odkupicielu świata, Bądź uwielbiony nasz Panie i Zbawicielu,

Bądź uwielbiony w tajemnicy chleba i wina.

2. Dziękczynienie:

Za to, że Przemieniony jesteś z nami zawsze, dzięki ci, Jezu (powtarza się)

Za to, że dałeś nam moc stać się dziećmi Bożymi, Za to, że dla nas stałeś się człowiekiem,

Za to, żeś nam ogłosił dobrą nowiną,

Za to, żeś nas miłości nauczył,

Za to, żeś za nas umarł na krzyżu,

Za to, że siedząc po prawicy Ojca, wstawiasz się za nami,

Za to, żeś nam zesłał Ducha Świętego,

Za to, że ustawicznie spoglądasz na nas, Za to, żeś nas ukochał miłością odwieczną,

Za to, że nas prowadzisz do Królestwa Ojca Twego,

Za to, że przyjdziesz w chwale wszystko odnowić.

3. Prośby:

Przyjdź Przemieniony Chryste i pozostań z nami, przyjdź Panie Jezu (powtarza się)

Przyjdź, by nas umocnić na chwile pokusy, Przyjdź, pomóż nam dźwignąć się z upadku,

Przyjdź, by dokonać w nas rozwoju życia Bożego, Przyjdź, pomóż nam w utrapieniach życia doczesnego,

Przyjdź i zaprowadź nas do żywota wiecznego.

 

Zobacz także: Wezwania do Przemienienia Pańskiego