Szkolne Koło Caritas przy Zespole Szkół w Sawinie

Koło jest organizacją młodzieżową działającą na terenie Zespołu Szkól w Sawinie, pod nadzorem dyrekcji i włączającą się w działalność charytatywną, opiekuńczą i wychowawczą prowadzoną przez instytucję Caritas.

Opiekę nad Szkolnym Kołem Caritas w naszej Szkole ze strony Kościoła sprawuje ks. Tomasz Makara, natomiast w sprawach wychowawczych i organizacyjnych opiekę sprawuje p. Renata Terlecka i p. Katarzyna Szczablewska – Siwek. Opiekunowie zatwierdzeni przez Dyrektora Szkoły.

Uroczyste włączenie Szkolnego Koła Caritas w Sawinie do wspólnoty Caritas miało miejsce 21 grudnia 2006 r., w obecności dyr. Caritas Archidiecezji Lubelskiej ks. Wiesława Kosickiego oraz dyr. Zespołu Szkół w Sawinie Grzegorza Świcy.

Powołanie Szkolnego Koła Caritas jest alternatywą na potrzebę czynienia dobra, niesienie pomocy bliźniemu i własny rozwój duchowy w imię Chrystusowego przykazania miłości.

W tym roku szkolnym 2015/2016 nasze Koło liczy 89 członków spośród uczniów gimnazjum oraz klas V i VI szkoły podstawowej. Przyjmowani są wszyscy chętni do działania na rzecz potrzebujących.

Sposoby realizacji zadań:

  • rozeznawanie konkretnych potrzeb w najbliższym środowisku, szkole, domu, sąsiedztwie,
  • organizowanie pomocy potrzebującym uczniom, w szczególności otoczenie opieką uczniów chorych, niepełnosprawnych i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej,
  • pomoc w organizowaniu wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich,
  • stała współpraca i włączanie się w akcje prowadzone przez Caritas Archidiecezji Lubelskiej oraz inne organizacje istniejące w naszej Parafii, zwłaszcza pomoc dla poszkodowanych w sytuacjach losowych.