Wizytacja ks. Biskupa Mieczysława Cisło

Sprawozdanie ks. Proboszcza podczas wizytacji kanonicznej

Czcigodny Księże Biskupie!

Pragnę na początku wyrazić ogromną radość w imieniu własnym i całej wspólnoty parafialnej z racji naszego spotkania, którego tytułem jest wizytacja kanoniczna w naszej parafii. Twoja obecność w naszej wspólnocie Księże Biskupie uświadamia nam, że jesteśmy cząstką jednego, świętego, powszechnego i apostolskiego Kościoła.

Witam Cię więc serdecznie i mam nadzieję, że czas spędzony pośród nas jest okazją lepszego poznania naszego życia religijnego, a Twoja posługa Ekscelencjo zaowocuje pogłębieniem wiary i jedności między nami. Witam też serdecznie Księdza Dziekana naszego dekanatu i wszystkich was zgromadzonych w imię Naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Przybyłeś Księże Biskupie do wspólnoty, którą tworzą ludzie różnych grup zawodowych: niektórzy pracują na roli, w lesie, zajmują się hodowlą, pracują w budownictwie, w usługach, urzędach, szkołach, różnych instytucjach, transporcie, są osoby pracujące za granicą i jest duża grupa emerytów i rencistów.

Na terenie parafii mieszka 3060 osób, w tym prawie 3000 to rzymsko-katolicy, pozostali to świadkowie jehowy, prawosławni i niewierzący. W parafii jest 605 małżeństw, 195 wdów i wdowców, 81 osób samotnych, 13 rodzin wielodzietnych, 71 konkubinatów, w tym 38 bez przeszkód kanonicznych. W ciągu ostatnich 5 lat zostało ochrzczonych 105 osób, zmarło 234, sakrament małżeństwa zawarło 31 par. Z powyższej statystyki wynika, że nasz parafia wyludnia się i starzeje.

Główny nurt religijności w naszej wspólnocie wyznacza uczestnictwo w niedzielnej Eucharystii, w której bierze udział w okresie zimowym ok. 20%, w letnim ok. 40% parafian. Wierni przynależą do 4 kółek różańcowych, Legionu Maryi, aktywnie działa Szkolne Koło Caritas, pod opieką księdza Michała funkcjonuje grupa ministrantów i lektorów, aktywnie uczestniczących w konkursach i pielgrzymkach.

W dalszym ciągu wielką pomocą w funkcjonowaniu parafii jest Rada Duszpasterska, która z zaangażowaniem włącza się w sprawy duszpasterskie i materialne np. pięknie funkcjonują grupa gospodarcza, liturgiczna, medialna, charytatywna – uzupełniając w ten sposób grupy formacyjne.

W parafii odbywają się tradycyjne nabożeństwa, jednak szczególną uwagę trzeba zwrócić na Nabożeństwo do Przemienienia Pańskiego, Drogę Krzyżową ulicami Sawina i Ekstremalną Drogę Krzyżową, Drogę Światła, Nabożeństwo Fatimskie, procesyjne poświęcenie pól, Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP, Godzinki o Męce Pańskiej, Nowennę do Dzieciątka Jezus, Orszak Trzech Króli.

Troską są objęte osoby chore i starsze, które mają możliwość korzystania w ciągu roku ze specjalnych nabożeństw (rekolekcje, dzień chorego), a także odwiedzamy chorych w ich domach przed świętami.

Cieszy serce troska parafian o kościół i kaplice, która wyraża się co tygodniowym sprzątaniem i dekoracją kościoła.

Przechodząc do spraw materialnych najpierw należy wspomnieć o kościele i otoczeniu. Stale naprawia się elewację kościoła, wykonano główną bramę w parkanie oraz ułożono kostkę przed wejściem do kościoła, została dokonana renowacja zabytkowego feretronu, zakupiono 10 ornatów.

Został dokończony remont budynku po siostrach (pomalowano elewację, została położona kostka), obecnie służy jako mieszkanie Pana organisty. Zakończono również remont zabytkowego Przytułku: tynki wewnętrzne, posadzka, malowanie wnętrza, piec, łazienka, instalacja wodno-kanalizacyjna, mur wokół szpitalika z barierką, położono kostkę, wykonano odwodnienie. Przytułek tętni życiem służąc jako siedziba RTGS-u i miejsce spotkań z lokalnymi twórcami. Stał się wizytówką turystyczną Sawina.

Obok przytułku został wykonany plac zabaw dla dzieci.

Wielką zasługę w renowacji Przytułku i placu zabaw należy przypisać Pani Agnieszce Dąbrowskiej i RTGS. Wyrażam też wdzięczność Wspólnocie Gruntowej Gminy Sawin i Starostwu Powiatowemu za dotacje.

Na cmentarzu zostało wyciętych ok. 20 drzew i dzięki Radnym Powiatowym i Starostwu w Chełmie został wykonany parking przy cmentarzu.

W kaplicy w Petryłowie wymieniono 20 okien i 3 drzwi, pomalowano wnętrze.

Na plebanii wymienione zostały okna na parterze i piętrze, została umyta, odgrzybiona i pomalowana elewacja, naprawione zostały balkony, wyremontowano i pomalowano niektóre pomieszczenia.

Na budynkach gospodarczych wymieniono pokrycie dachu, okna, naprawiono i pomalowano elewację. Wykonaliśmy rozbiórkę stodoły uszkodzonej przez wichurę.

Zakupiono 2 kosiarki, odśnieżarkę, nagłośnienie przenośne itp.

Wszystkie te prace i zakupy, mimo epidemii i wojny na Ukrainie były możliwe do zrealizowania dzięki dotacjom oraz wielkiej ofiarności i pomocy parafian, za co wyrażam im wielką wdzięczność (w czasie epidemii parafianie wykazali się wielką troską o funkcjonowanie parafii składając indywidualne ofiary).

Dziękuję też pracownikom naszej parafii za wytrwałą, solidną pracę na rzecz naszej wspólnoty parafialnej.

Powitanie

Ekscelencjo, Księże Biskupie!

Jako przedstawiciele Rady Duszpasterskiej w imieniu wszystkich parafian, pragniemy przywitać Księdza Biskupa w progach naszej sawińskiej świątyni, gdzie przybywasz, by spojrzeć z bliska w serca swoich wiernych. Twoja obecność pośród nas jest wielkim świętem.

Od samych początków Kościoła apostołowie odwiedzali wspólnoty chrześcijańskie: głosili im Ewangelię, umacniali ich wiarę, podtrzymywali na duchu prześladowanych, odwiedzali chorych, pocieszali smutnych, wskazywali drogę zagubionym i wspólnie się modlili.

Ufamy, że dzisiaj jako następca apostoła z tą samą posługą przybyłeś do nas. Chcemy z otwartymi sercami ją przyjąć. Trwamy obecnie w okresie Wielkanocnym, czasie przejścia od śmierci do chwalebnego Zmartwychwstania, gdzie celebrujemy Chrystusa jako naszą Paschę – zgodnie z Twoją dewizą.

Pragniemy otworzyć nasze umysły i serca na Twoje słowo. Niech ono umacnia naszą wiarę, nadzieję i miłość. Prosimy dziś Ciebie, Księże Biskupie, byś nam pobłogosławił na dalsze dni, jakże niełatwe dla nas, ludzi młodych, starszych i dzieci; byś zaniósł wraz z nami do Boga błagalny głos.

Witając Cię serdecznie, życzymy Ci, Księże Biskupie wielu łask z nieba w wymagającej wysiłku pracy pasterskiej! Szczęść Boże!

Podziękowanie

Dziękując dobremu Ojcu, za dar Wiaty, Kościoła Świętego, dziś w szczególny sposób, dziękujemy za obecność wśród nas ks. Biskupa oraz ks. Dziekana. Nawiedzenie parafii, jest wyrazem Ojcowskiej troski, wsparcia i odpowiedzialności za powierzone dziedzictwo Wiary, by była właściwie pielęgnowana, dochowana i przekazywana następnym pokoleniom.

Ostatnie spotkanie z ks. Biskupem w formule wizytacji kanonicznej miało miejsce w 2019 r. W tym czasie, za sprawą globalnych wydarzeń m.in. pandemii, wojny a także ostatnio wyborów, zostały poddane wielkiej próbie nasze relacje z Panem Jezusem.

Nasza parafia od 19. lat jest prowadzona przez proboszcza kanonika ks. Andrzeja Dolińskiego. Pod względem przepisów prawa obowiązujących w strukturach kościelnych, jesteśmy pewni, że parafia jest zarządzana wzorowo. Obiekty sakralne, a więc Kościół i otoczenie, kaplice, plebania, cmentarz są zadbane, stale czynione są potrzebne remonty i naprawy. Od 2022 r. po niemałym wysiłku dzięki współpracy z Regionalnym Towarzystwem Gminy Sawin, funkcjonuje odremontowany Przytułek.

Wielbienie i oddawanie czci Naszemu Panu, sprawowanie kultu oraz wszelka posługa duszpasterska jest czyniona w sposób godny najwyższego majestatu, zgodnie z kalendarzem liturgicznym i tradycją Wiary, przy współudziale wiernych.

W Wielkim Poście nasza wspólnota za sprawą ks. Michała Szuby, dołączyła do rzeszy uczestników Ekstremalnej Drogi Krzyżowej. Ks. Michał, dzięki łasce Bożej, jest z nami od niemal roku. Czyni wszelką posługę kapłańską, katechizuje, sprawuje pieczę mad służbą liturgiczną, przygotowuje dzieci i młodzież do sakramentów: I Komunii Świętej, Bierzmowania. Od początku ujął nas swoją otwartością, świadectwem radosnego, pełnego entuzjazmu przeżywania kapłaństwa. Kapłaństwa otwartego na każdego z nas. Ksiądz pociąga wszystkich niezależnie od wieku, do różnych form aktywności na fundamencie Wiary, co nas jednoczy i zbliża do Pana.

Bardzo jesteśmy wdzięczni Księdzu – a szczególnie rodzice – zatroskani o właściwą formację swoich dzieci, zagrożonych niszczącym postępem.

Funkcjonowania Parafii nie można wyobrazić sobie bez posługi kościelnego p. Piotra Świcy, który czyni posługę z pełnym oddaniem i zaangażowaniem; p. Adriana Celińskiego muzycznie oprawiającego każdą celebrę, p. Piotra Barana – opiekuna cmentarza, zatroskanego o godny pochówek zmarłych oraz ład i porządek tego świętego miejsca. Swoim wsparciem parafii służy Rada Duszpasterska, którą tworzą głównie ludzie młodzi, z młodzieńczym sprytem i zapałem angażujący się w życie parafialne, rejestrowane i udostępniane w mediach i kronice parafialnej. Są wśród nas grupy modlitewne: Legion Maryi, Kółka Różańcowe. Od 2009 r. przy parafii działa biblioteka parafialna. W gronie wiernych są cudowni cisi pomocnicy, którzy fizycznie, modlitewnie i finansowo wzmacniają parafię. Tych kilka zadań zaledwie dotyka spraw i działań, z którymi na co dzień mierzy się parafia. My, wspólnota wiernych, jesteśmy dłużnikami Opatrzności, że Kościół jest blisko nas, dla nas, że Pan Jezus karmi nas swoim Ciałem i Słowem przez ręce i usta naszych Kapłanów.

Niemniej jednak bardzo potrzebujemy ciągłego umacniania, nawracania. Bardzo cieszy nas obecność ks. Biskupa i perspektywa zbliżających się Misji. Wiele mamy do przepracowania szczególnie w sferze relacji, komunikacji, odpowiedzialności za słowo i nie chodzi tutaj o to by mówić o Bogu, ale tak żyć, dawać świadectwo, by inni nas o Niego pytali…

Na koniec ks. Biskupie, zechciej przyjąć naszą wdzięczność za skierowane do nas pasterskie słowo, modlitwę w naszej intencji, błogosławieństwo. Przyjmij także życzenia, by Opatrzność Boża czuwała na wszystkich ścieżkach Twojego pasterskiego posługiwania w dobrym zdrowiu, radości dla własnego uświęcenia, na Chwałę Bożą i całego Kościoła Chrystusowego. Miej nas prosimy w swojej modlitewnej pamięci, o której my także zapewniamy.

Biskup MIECZYSŁAW CISŁO

  • Biskup Pomocniczy Senior Archidiecezji Lubelskiej, doktor teologii
  • dewiza biskupia: Christus Pascha nostrum – Chrystus nasza Pascha
  • urodzony – 15.08.1945 r. w Niemirówku k. Krasnobrodu
  • święcenia prezbiteratu – 14.06.1970 r. w Lublinie
  • mianowany biskupem pomocniczym arch. lubelskiej (tyt. Auca) – 13.12.1997 r.
  • święcenia biskupie – 2.02.1998 r. w Lublinie
  • administrator archidiecezji lubelskiej: 14.02.2010 – 22.10.2011 r.
  • emeryt (senior) – od 15.08.2020 r.

Poniżej kilka galerii z Mszy Św. w kościele parafialnym oraz kaplicach, a także ze spotkania z Radą Duszpasterską

Msza Św. o godz. 8:00 w Sawinie

Msza Św. o godz. 9:30 w Chutczu

Msza Św. o godz. 10:40 w Petryłowie

Msza Św. o godz. 12:00 w Sawinie

Spotkanie z Radą Duszpasterską