ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA ROBOTY BUDOWLANE

o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro (od 5000,01 do 30000 euro)

 1. Nazwa i adres zamawiającego: Parafia Rzymskokatolicka pw. Przemienienia Pańskiego w Sawinie , ul. Kościelna 16, 22-107 Sawin
 2. Określenie przedmiotu oraz zakresu zamówienia:
  a) Przedmiotem zamówienia jest remont budynku byłego Szpitalika – Przytułku i kostnicy w Sawinie wybudowanego w XVII w. wpisanego do rejestru zabytków
  b) szczegółowy zakres robót:
  1. Roboty przygotowawcze porządkowe
  2.Roboty ziemne
  3. Roboty fundamentowe
  4. Roboty murowe ścian zewnętrznych
  5. Tynki zewnętrzne i roboty malarskie
  6. Roboty wewnętrzne murowe: sklepienia, kominy
  7. Roboty tynkarskie, izolacyjne, malarskie wewnątrz
  8. Roboty zduńskie
  9. Dach:
  • – roboty rozbiórkowe
  • – roboty ciesielskie
  • – roboty dekarskie
 1. Wymagany termin realizacji zamówienia do 30.09.2018 r.
 2. Wymagany okres gwarancji:3 lata od dnia ostatecznego odbioru zamówienia
 3. Zamawiający wymaga, aby wykonawca: Przygotował szczegółowy kosztorys ofertowy prac z wyszczególnionymi kosztami netto i brutto zadania .Ofertowy kosztorys budowlany musi być szczegółowy i zawierać następujące elementy: stronę tytułową, przedmiar robót, kalkulację szczegółową zastosowanych cen jednostkowych, tabelę elementów scalonych oraz w załączniku dla analiz indywidualnych  i analogii ,kalkulację szczegółową cen jednostkowych  wraz z uzasadnieniem. Musi być zweryfikowany i  zatwierdzony przez właściwego WKZ (pod względem  zgodności z wydanym pozwoleniem) i inspektora nadzoru inwestorskiego (w zakresie zastosowanych cen, norm kosztorysowania i przedmiarów) oraz podpisany przez wykonawcę prac, kierownika robót i przedstawiciela beneficjenta. UWAGA! Podpis inspektora nadzoru inwestorskiego musi mieć następujące brzmienie: Kosztorys zweryfikowano w zakresie zastosowanych cen, norm kosztorysowania i przedmiarów. Inspektor nadzoru. Imię i nazwisko. Pieczęć (warunki stawiane Wykonawcy)
 1. Sposób przygotowania oferty:
  a) oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej
  b) do oferty należy dołączyć oświadczenia i dokumenty, potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu. W ofercie należy podać cenę netto i brutto uwzględniającą należny podatek VAT,
  c) Miejsce i termin składania ofert: Parafia Rzymskokatolicka pw. Przemienienia Pańskiego w Sawinie , ul. Kościelna 16, 22-107 Sawin do dnia 27.03.2018 r. do godz. 15.00. Otwarcie nastąpi w dniu 27.03.2018r. o godz.15.30  w siedzibie Parafii ul. Kościelna 16,22-107 Sawin.
  d) Kryterium oceny ofert: Oferta z najniższą ceną złożona przez wykonawcę, spełniającego określone wymagania zostanie wybrana jako oferta najkorzystniejsza. Cena – 100%
 2. Rozliczenie wykonanej usługi:

Po dokonaniu odbioru usługi w terminie nie mniej niż 21 dni od daty otrzymania przez zamawiającego faktury wykonawcy.

 1. Informacje o oświadczeniach i dokumentach jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu wskazania spełniania warunku udziału w postępowaniu:

a)Właściwy wydruk z rejestru przedsiębiorców potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej (CEiDG lub KRS)
b) wykaz wykonanych prac budowlanych przy remontach obiektów zabytkowych
c) wykaz osób pełniących funkcję kierownika budowy wraz z przedłożonymi dokumentami prawnymi do pełnienia tej funkcji
d) dokument dotyczący zabezpieczenia należytego wykonania zadania w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.
9. Osoba wskazana do kontaktu z wykonawcami:

Lech Kędzierawski  tel. 500 846 417

Ks. Andrzej Doliński – Proboszcz Parafii tel. 691 762 115

Przedmiar robót poniżej do pobrania:

www.przemienienie.sawin.pl/wp-content/uploads/2018/03/Przedmiar-robót.docx